كرمه‌مون خوابيده؟

قطعه‌اي از داستان «من و احمد ميرعلايي و قهقه‌ِ خنده »

( براي شنيدن صداي متن، اين جا كليك كنيد)