http://sardouzami.com

 

تماشایی‌های سرزمین ننه‌م شماره 24

یک کمی شک دارم که این ها اجداد من باشند، آخه من از فرزندان کورش کبیرم (این جور که ننه م می گفت.)