http://sardouzami.com

تماشایی های سرزمین ننه م
(از خواندنی های سرزمین ِ ننه م، که یکی از خوانندگان کلمات برای ما فرستاده است )
 

در بارهء چگونگی زنان از کتاب بُندهش نویسنده فرنبغ دادگی تالیف مهرداد بهار

هرمزد، هنگامی که زن را آفرید، گفت که "ترا نیز آفریدم در حالی که تو را سردهء پتیاره از جهی است. تو را نزدیک کون دهانی آفریدم که جفت گیری تو را چنان پسند افتد که به دهان مزهء شیرین ترین خورش ها؛ و از من تو را یاری است، زیرا مرد از تو زاده شود؛ با وجود این مرا نیز که هرمزدم، بیازاری. اما اگر مخلوقکی را می یافتم که مرد را از او کنم، آنگاه هرگز تو را نمی آفریدم، که تو را آن سردهء پتیاره از جهی است. اما در آب و زمین و گیاه و گوسفند، بر بلندی کوهها ونیز آن ژرفای ِ روستا خواستم و نیافتم مخلوقکی که مرد پرهیزگار از او باشد جز زن که از سردهء جهی پتیاره است"

----------------------------

جهی پتیاره است"   سرده یعنی نوع
جهی یعنی روسپی، در ادبیات پهلوی نام دختر اهرمین جیه است