صفحه اول
الفبای بی فرهنگی
    یادداشت

گوناگون
   
داستان
   نمایش
      عکس
 
     صدا
  
 

 

آرشیو داستان

تک خال ها

 

ارسطویی، شیوا

اسدی، کورش

آقایی، فرخنده

آل‌احمد، جلال

امیرشاهی، مهشید

بهار، شمیم

بهرامی، مهین

پارسی‌پور، شهرنوش

پروین روح، شهلا

پورمقدم، یارعلی

پیرزاد، زویا

ترقی، گلی

چهل تن، امیر حسین

چوبک، صادق

خاکسار، نسیم

خدایی، علی

دانشور، رضا

دانشور، سیمین

دوامی، خسرو

دوایی، پرویز

ساعدی، غلامحسین

ستوده،مرضیه

سردوزامی، اکبر

صادقی، بهرام

صفدری، محمدرضا

علیزاده، غزاله
فرخفال، رضا

فرسی، بهمن

قهرمان، ساسان

گلستان، ابراهیم

گلشیری، هوشنگ

محمدعلی، محمد

مدرس صادقی، جعفر

مدرسی، تقی

مسعودی، محمود

مندنی‌پور، شهریار

مولوی، فرشته

نجدی، بیژن

هدایت، صادق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شیواارسطویی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کورش اسدی

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرخنده‌آقایی

آناناس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جلال آل‌احمد

سنگی بر گوری

جشن فرخنده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهشید امیر شاهی

درسفر(رمان)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهین بهرامی

حاج‌بارک‌الله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شمیم بهار

ابر بارانش گرفته است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شهرنوش پارسی‌پور

سگ و زمستان بلند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شهلا پروین روح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یارعلی پورمقدم

هفت‌ خاج رستم(صدا)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زویا پیرزاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گلی ترقی

انار بانو و پسرهایش

خدمتکار، پدف، 975 کیلوبایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صاق چوبک

چرا دریا طوفانی شده بود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امیر حسین چهل تن

تهران شهر بی آسمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نسیم خاکسار

مرائی کافر است ، پدف

بقال‌خرزویل(صدای خاکسار)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علی خدایی

از میان شیشه از میان مه

بارون بارونه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رضا دانشور

نماز میت

آن‌چه فردا بینی و پس فردا بینی و پسان فردا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سیمین دانشور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خسرو دوامی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محمد محمدعلی

مرغدانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پرویز دوایی

راهزنان کوچه دلگشا

آلمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ساسان قهرمان

گسل (رمان)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

غلامحسین ساعدی

گدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرضیه ستوده

بازنویسی‌ی بابوشکا

تاپ تاپ خمیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اکبر سردوزامی

تک خال موقتی

 طوطی‌ی داش آکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بهرام صادقی

سراسر حادثه

با کمال تأسف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محمدرضا صفدری

سنگ سیاه

دو رهگذر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

غزاله علیزاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بهمن فرسی

 زیر دندان سگ، پدف(در این آدرس بود زمانی)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رضا فرخفال
 

گردش‌های عصر، پدف، ششصد و سی کیلوبایت

باران‌های عیش ما، پدف، هشتصد و بیست کیلوبایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابراهیم گلستان

مد و مه

بیگانه‌ای که به تماشا رفته بود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هوشنگ گلشیری

دست تاریک دست روشن

فتحنامه مغان

 

انفجاربزرگ(صدا)

با ما چه رفته است باربد

 معصوم دوم

معصوم چهارم

 در ولایت هوا

شاه سیاه پوشان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جعفر مدرس صادقی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقی مدرسی

یکلیا و تنهایی او

شریف‌جان شریف‌جان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محمود مسعودی

در همسایگی حوض کاشی پادشاهان

سورت‌الغراب (رمان)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شهریار مندنی‌پور

باز رو به رود

هشتمین روز زمین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرشته مولوی

هنوز همه ی خال ها را ندیده ام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بیژن نجدی

استخری پر از کابوس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صادق هدایت

این یکی اصلا تک خال ندارد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ‌

 

 

ليست سايت‌های اکسير
ليست وبلاگ‌های اکسير

 

 

E-Mail: info@sardouzami.com
This is Akbar Sardouzami`s non-commercial site