مونولوگ پاره پاره ی شاعر شما PDF

کتاب 309 صفحه است اما چون این برنامه ی پی. دی. اف با واژه نگار من دشمنی دارد آن را تبدیل کرده است به 331 صفحه.

فصل اول 134 کیلوبایت

فصل دوم 133 کیلوبایت

فصل سوم 53 کیلوبایت

فصل چهارم 361 کیلوبایت

فصل چهارم، قسمت دوم

فصل پنجم 198 کیلوبایت

فصل ششم 158 کیلوبایت

فصل هفتم 695 کیلوبایت