ايستادهگي‌ي يارعلي پور مقدم در مقابل مقولهي بي فرهنگي، آن هم در اين روزگار و در ايران، بدون شک شاه‌کار فرهنگيي اوست.

شكايت يارعلى پورمقدم به چاپ بدون اجازه داستانش در كتاب «۸۰ سال داستان كوتاه ايرانى» تاليف و گردآورى حسن ميرعابدينى به دادگاه كشيده شد.اين نويسنده گفت: «طرف شكايت ما ديگر حسن ميرعابدينى نيست. ناشر كتاب بايد اجازه  لازم را براى استفاده از داستان من در كتاب از ميرعابدينى مى خواست اما اهمال كارى كرد و حالا بايد به دادگاه پاسخ دهد.»وى كه مبارزه خود را نه با ميرعابدينى كه با معضل كتاب سازى مى داند، تاكيد كرد: «مادام كه كتاب سازى در ايران رواج داشته باشد از تعقيب شكايتم منصرف نمى شوم و تا آخرين مرحله پاى آن مى ايستم.»پورمقدم يادآور شد : «من هنوز ميرعابدينى را نديدم. شنيده ام كه نويسندگان صاحب صلاحيت كتاب او را تاييد كرده اند ولى هيچ كدام از اين موارد مانع نمى شود كه كار خلاف پيگيرى نشود.»
نويسنده «گنه گنه هاى زرد» جوابيه ميرعابدينى در اين خصوص كه «هشتاد سال داستان كوتاه ايرانى» كتاب سازى نيست را قانع كننده ندانست و عنوان كرد: «اين كه ميرعابدينى مى گويد داستان پاگرد سوم از چاپ دوم كتاب حذف مى شود مورد توافق من هم هست. اتفاقاً در دادخواستى كه وكيل من آقاى حجت الله لارى دشتى تنظيم كرده نيز حذف اين داستان از چاپ دوم كتاب قيد شده است.»پورمقدم كه مصرانه مشغول پيگيرى شكايت خود از ناشر اين كتاب است، با بيان اين كه «صفدر تقى زاده» پس از انتشار كتاب اجازه چاپ داستان او در كتاب مورد اشاره را براى ميرعابدينى خواسته است، افزود: «به رغم علاقه زيادى كه به تقى زاده دارم، وساطت او قانعم نكرده و از تصميم خود منصرف نمى شوم.»وى در واكنش به اين گفته كه گردآورى داستان هاى مطرح در همه جاى دنيا مرسوم بوده و كار ميرعابدينى به اعتقاد او نشان دهنده سير داستان كوتاه ايرانى است، اظهار داشت: «اين تلقى شما و ميرعابدينى است و ربطى به مورد من ندارد.»اين نويسنده يادآور شد: «آقاى ميرعابدينى گفته  تنها داستان من بدون اجازه در اين مجموعه چاپ شده، ولى داستان اكبر سردوزامى را هم بدون اجازه او در كتابش چاپ كرده است.»انتشارات كتاب خورشيد، با مديريت مسعود كازرى انتشار كتاب «۸۰ سال داستان كوتاه ايرانى» را عهده دار بوده است.اين كتاب سه جلدى علاوه بر مقدمه مفصل ميرعابدينى داستان كوتاه هاى مربوط به سال ۱۳۰۰ تا ۱۳۶۰ را در يك جلد، از ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۰ را در يك جلد و داستان كوتاه هاى نويسندگان مهاجر را نيز در جلد سوم گرد آورده است.ميرعابدينى در جوابيه اى كه در مقابل اعتراض پورمقدم كه او را «فردى معروف به حسن ميرعابدينى» خطاب كرده است، نوشته بود: «قصد من خدمت به ادبيات كشور بوده است.»

کپي شده از شرق