http://sardouzami.com

 

نگاهی به یک شخصیت (؟) فرهنگی در ایران در سال 2005

 

شخصیت (؟) فرهنگی ی مملکت ما را نگاه کن!

این منیرو روانی پور است ها، با مادربزرگ من اشتباه نگیرید!

آیا تفاوت بنیادی وجود دارد بین یک حزب اللهی و این شخصیت (؟) فرهنگی؟

آیا معرکه گرفتن و خود را برجسته کردن این همه مهم است؟

آیا چنین شخصیت هایی (؟) لایق چنان رئیس جمهور و رهبری نیستند؟

شاعری 74 سال زندگی کرده است و به مرگ طبیعی مُرده است. قرار هم نیست این جسم چُسکی ی آدمی جاودانه زندگی کند. پس این معرکه گیری های مسخره ی عهد بوقی چه معنایی دارد؟ (گفتم این مادر بزرگ من نیست البته، یا مادر بزرگ شما!)

نکند این هم جزیی از همان پست مدرنیسم ِ معروف ِ توی ایران باشد؟