http://sardouzami.com

خالی‌بندان سیاه کارند- برای خوانندگان سایت مانی‌ها

 

چند روز پیش یادداشتی نوشته‌ام راجع به خالی‌بندی‌ی آقای هومن عزیزی، سند خالی‌بندیش را هم ضمیمه کرده‌ام. آقای عزیزی هر چی دلش خواسته است بار ما کرده است که اصلا مهم نیست. چون بادی که از این جور سایت‌ها در بره، هر بیدی را نمی‌تواند بلرزاند. فقط چون به دروغ نوشته است من برای او چندین بار ئی میل زده‌ام، موظف است ئی‌میل‌های مرا به این شکل که من یکیش را این پایین می‌گذارم، کپی کند بگذارد روی سایتش، وگرنه هر ننه قمری می‌تواند صدتا ئی میل به نام من بنویسد و بگذارد روی هر سایتی. این ئی میل که من به مانی‌ها فرستاده‌ام هیچ ربطی به شعر مریم هوله ندارد. این ئی میل ترجمه‌ی شعر پاز است از مرتضی ثفقیان که روی سایت من است و قبلاً سایت مانی‌ها آن را  پُر از غلط غولوط منتشر شده است. چون من آدم بی‌فرهنگ و لمپن و مذهبی و هفت هشت‌تا چیز دیگر هستم، این متن بدون غلط را ضمیمه‌ی این نامه کردم برای سایت مانی‌ها که نه بی‌فرهنگ است نه لمپن و مذهبی است تا با آن یکی متن عوض کند که هم آبروی پاز حفظ شود و هم آبروی مترجمش مرتضی ثقفیان و هم آبروی سایت مانی‌ها.

این هم عکس نامه‌ی من: