از یارعلی پور مقدم این ها منتشر شده است:

آه اسفندیار مغموم     نمایش نامه                 1356

آینه مینا آینه         ................                1356

ای داغم سی روئین تن   ..........                1367

گنه گنه های زرد (مجموعه داستان و نمایش)   1368

یادداشت های یک اسب (داستان)                 1380

ده سوخته

1

2

3

4

5

6