غروب اول پاییز، نوشته شده بین سال‌های 60 تا 64، چاپ شده در سال 68 انتشارات آرش، سوئد

 

این مجموعه داستان را که یکی از دوستانم خیلی خیلی بزرگواری کرده و از نو تایپ کرده، به مرور می‌گذارم این‌جا

 

1-     غروب اول پاییز

فقط مرگ

3

4

رقص شمشیر

آقا عبدالله، آی آقا عبدالله

7- آغاز داستان

 

http://sardouzami.com