http://sardouzami.com

کارنامه ی ناصر زراعتی به روایت شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی
 

راستش من هر چی نگاه کردم دیدم هیچ کدام از این آثاری که این جا به اسم ناصر زراعتی ثبت شده، ربطی به او ندارد. حالا نمی دانم این ها با ناصر زراعتی شوخی دارند یا با خواننده ها یا اصلا این ها را برای عمه شون نوشته اند.