شکسته(عامیانه) نویسی

عامیانه (شکسته) ‌نویسی (1)

عامیانه (شکسته) ‌نویسی (2)

نمونه‌ی اول، از کتاب سفر شب، بهمن شعله‌ور

نمونه‌ی دوم از کتاب باغ در باغ، شاهرخ مسکوب

نمونه‌ی سوم از کتاب نوبت رقص من، اکبر سردوزامی

نمونهی چهارم، از کتاب سفر شب، زیان شخصیتی دیگر