راهنماي نثر عاميانه از سفر شب، بهمن شعله ور

 

توجه داشته باشيد كه بهمن شعله‌ور در اين فصل از كتاب نقطه گذاري را رعايت نكرده است و به همين دليل به نظر مي‌آيد كه بايد متن را يك نفس خواند، اما هيچ كس نمي‌تواند ده دوازده صفحه را يك نفس بخواند.